Loading...

Aoki Densetsu Shoot! Episode 28 Subtitle Indonesia

Aoki Densetsu Shoot! Episode 28 Subtitle Indonesia

Aoki Densetsu Shoot! Episode 28 Subtitle Indonesia. Aoki Densetsu Shoot!, Aoki Densetsu Shoot! (Legendary Blue Shot!) or also known as just “Shoot!”, is the story of Toshihiko Tanaka, Kenji Shiraishi, and Kazuhiro Hiramatsu. Three high school freshmen who have...

Aoki Densetsu Shoot! Episode 27 Subtitle Indonesia

Aoki Densetsu Shoot! Episode 27 Subtitle Indonesia

Aoki Densetsu Shoot! Episode 27 Subtitle Indonesia. Aoki Densetsu Shoot!, Aoki Densetsu Shoot! (Legendary Blue Shot!) or also known as just “Shoot!”, is the story of Toshihiko Tanaka, Kenji Shiraishi, and Kazuhiro Hiramatsu. Three high school freshmen who have...

Aoki Densetsu Shoot! Episode 26 Subtitle Indonesia

Aoki Densetsu Shoot! Episode 26 Subtitle Indonesia

Aoki Densetsu Shoot! Episode 26 Subtitle Indonesia. Aoki Densetsu Shoot!, Aoki Densetsu Shoot! (Legendary Blue Shot!) or also known as just “Shoot!”, is the story of Toshihiko Tanaka, Kenji Shiraishi, and Kazuhiro Hiramatsu. Three high school freshmen who have...

Aoki Densetsu Shoot! Episode 25 Subtitle Indonesia

Aoki Densetsu Shoot! Episode 25 Subtitle Indonesia

Aoki Densetsu Shoot! Episode 25 Subtitle Indonesia. Aoki Densetsu Shoot!, Aoki Densetsu Shoot! (Legendary Blue Shot!) or also known as just “Shoot!”, is the story of Toshihiko Tanaka, Kenji Shiraishi, and Kazuhiro Hiramatsu. Three high school freshmen who have...

Aoki Densetsu Shoot! Episode 24 Subtitle Indonesia

Aoki Densetsu Shoot! Episode 24 Subtitle Indonesia

Aoki Densetsu Shoot! Episode 24 Subtitle Indonesia. Aoki Densetsu Shoot!, Aoki Densetsu Shoot! (Legendary Blue Shot!) or also known as just “Shoot!”, is the story of Toshihiko Tanaka, Kenji Shiraishi, and Kazuhiro Hiramatsu. Three high school freshmen who have...

Aoki Densetsu Shoot! Episode 23 Subtitle Indonesia

Aoki Densetsu Shoot! Episode 23 Subtitle Indonesia

Aoki Densetsu Shoot! Episode 23 Subtitle Indonesia. Aoki Densetsu Shoot!, Aoki Densetsu Shoot! (Legendary Blue Shot!) or also known as just “Shoot!”, is the story of Toshihiko Tanaka, Kenji Shiraishi, and Kazuhiro Hiramatsu. Three high school freshmen who have...

Aoki Densetsu Shoot! Episode 22 Subtitle Indonesia

Aoki Densetsu Shoot! Episode 22 Subtitle Indonesia

Aoki Densetsu Shoot! Episode 22 Subtitle Indonesia. Aoki Densetsu Shoot!, Aoki Densetsu Shoot! (Legendary Blue Shot!) or also known as just “Shoot!”, is the story of Toshihiko Tanaka, Kenji Shiraishi, and Kazuhiro Hiramatsu. Three high school freshmen who have...

Aoki Densetsu Shoot! Episode 21 Subtitle Indonesia

Aoki Densetsu Shoot! Episode 21 Subtitle Indonesia

Aoki Densetsu Shoot! Episode 21 Subtitle Indonesia. Aoki Densetsu Shoot!, Aoki Densetsu Shoot! (Legendary Blue Shot!) or also known as just “Shoot!”, is the story of Toshihiko Tanaka, Kenji Shiraishi, and Kazuhiro Hiramatsu. Three high school freshmen who have...

Aoki Densetsu Shoot! Episode 20 Subtitle Indonesia

Aoki Densetsu Shoot! Episode 20 Subtitle Indonesia

Aoki Densetsu Shoot! Episode 20 Subtitle Indonesia. Aoki Densetsu Shoot!, Aoki Densetsu Shoot! (Legendary Blue Shot!) or also known as just “Shoot!”, is the story of Toshihiko Tanaka, Kenji Shiraishi, and Kazuhiro Hiramatsu. Three high school freshmen who have...

Aoki Densetsu Shoot! Episode 19 Subtitle Indonesia

Aoki Densetsu Shoot! Episode 19 Subtitle Indonesia

Aoki Densetsu Shoot! Episode 19 Subtitle Indonesia. Aoki Densetsu Shoot!, Aoki Densetsu Shoot! (Legendary Blue Shot!) or also known as just “Shoot!”, is the story of Toshihiko Tanaka, Kenji Shiraishi, and Kazuhiro Hiramatsu. Three high school freshmen who have...